ZMLUVA O POZEMKOVOM SPOLOČENSTVE VLASTNÍKOV
PODIELOV SPOLOČNEJ NEHNUTEĽNOSTI
v zmysle § 5 zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách

Čl. I
Úvodné ustanovenia

1. Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá je v súlade s ust. §31 zákona č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách zapísané do Registra pozemkových spoločenstiev, vedenom v tom čase na Obvodnom lesnom úrade v Dolnom Kubíne, pod registračným číslom A98/14122; v súčasnosti zapísané vo vložke číslo R-1032/DK ako pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou odo dňa zápisu 04.01.1999.

2. V súlade s ust. §31 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „zákon") Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá prispôsobuje svoje právne pomery ustanoveniam tohto zákona a preto spoluvlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti prijímajú Zmluvu o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v zmysle ust. § 5 zákona.

Čl. II
Názov a sídlo spoločenstva

Názov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá
Sídlo spoločenstva: Krivá č 60, 027 55
IČO: 14223872
DIČ: 2020424835
Spoločenstvo je v zmysle ust. §3 zákona – právnickou osobou
Spoločenstvo sa zakladá na dobu: neurčitú

Čl. III
Spoločná nehnuteľnosť

Spoločnou nehnuteľnosťou sa v zmysle §8 odst. l zákona rozumie jedna nehnuteľná vec, pozostávajúca z viacerých samostatných pozemkov a je nedeliteľná, ak zákon neustanovuje inak. Spoluvlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti ktorí ju spoločne obhospodarujú a užívajú je zapísaná na listoch vlastníctva: LV 577, LV 1599, LV 1600 vedených na Správe katastra Dolný Kubín, katastrálne územie Krivá.

Ďalej na listoch vlastníctva LV 543, LV 575, LV 699, LV 714, LV 730, LV 735, LV 790, LV 791, LV 924, LV 932, LV 933, LV 1258, LV 1585, LV 1613, LV 1896, LV 1901, LV 1902, LV 1906, LV 1907, LV 2324, LV 2561 sú zapísané nehnuteľnosti vedených na Správe katastra Dolný Kubín, katastrálne územie Krivá, ktoré po ukončení pozemkových úprav budú tvoriť taktiež spoločnú nehnuteľnosť.
Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti:
• Identifikovaných spoluvlastníkov 5 648 811
• S ktorými nakladá SPF podľa §10 odst. l a 2 157 269
Spolu podielov spoločnej nehnuteľnosti: 5 806 080

Spoluvlastníci sú uvedení v zozname spoluvlastníkov, ktorý je „Prílohou č.2" tejto zmluvy.

 

Čl. IV
Orgány spoločenstva a spôsob voľby

1. Orgánmi spoločenstva sú:
a/ zhromaždenie,
b/ výbor
c/ dozorná rada

2. Do orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b/ až c/ môžu byť volení členovia spoločenstva, ktorí sú členmi spoločenstva. Členom výboru spoločenstva, dozornej rady, môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony.
Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva.

3. Volebné obdobie orgánov spoločenstva pod prím. b/ a c/ je stanovené touto zmluvou na obdobie 5 (piatich) rokov.

4. Voľby orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b/ a c/ organizuje výbor spoločenstva.
Voľby sú tajné.. Volebné právo má aj splnomocnenec člena spoločenstva na základe splnomocnenia uvedeného na pozvánke.

5. Predseda spoločenstva je volený zhromaždením samostatne. Členmi výboru sa stávajú popri predsedovi prví 8 (ôsmi) kandidáti s najvyšším počtom hlasov získaných pri voľbách. Ďalší kandidáti v poradí podľa počtu získaných hlasov sa stávajú náhradníkmi.
Podpredseda spoločenstva je volený na návrh predsedu spoločenstva na prvej schôdzi výboru členmi výboru spoločenstva.

6. Členmi dozornej rady sa stávajú prví piati kandidáti s najvyšším počtom hlasov získaných pri voľbách. Ďalší kandidáti v poradí podľa počtu získaných hlasov sa stávajú náhradníkmi.

7. V prípade, že v tajných voľbách do výboru, dozornej rady a predsedu, kandidáti nezískajú nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov, môže byť ich zvolenie potvrdené podľa poradia počtu získaných hlasov, uznesením zhromaždenia schváleným nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov spoločenstva.

8. Za prípravu a organizáciu volieb zodpovedá výbor spoločenstva, ktorý je v čase priebehu volieb zapísaný v registri pozemkových spoločenstiev. Kandidáti do volených orgánov spoločenstva sú zapísaní na kandidátnu listinu na základe písomných prihlášok členov spoločenstva a taktiež písomných návrhov od členov spoločenstva, podaných najneskôr 20 dní pred zhromaždením na ktorom sa konajú voľby. Kandidátna listina na funkciu predsedu spoločenstva musí byť najmenej jednočlenná, do výboru spoločenstva najmenejosemčlenná, do dozornej rady najmenej päťčlenná.

9. Členovi orgánu spoločenstva podľa odseku l písm. b/ a c/ možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu.

Čl. V
Zhromaždenie

1. Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva a SPF, ak fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti alebo s nimi nakladá. Výbor najmenej 25 dní pred termínom
zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia v médiu s celoštátnou pôsobnosťou, na svojom webovom sídle alebo na obvyklom mieste uverejnenia ktorým je úradná tabuľa Obecného úradu Krivá.

2. Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň tretinu hlasov členov spoločenstva, v termíne ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá na návrh splnomocneného zástupcu členov spoločenstva Okresný úrad pozemkový a lesný odbor.

3. Ak uplynie volebné obdobie orgánu spoločenstva a nie je zvolený nový orgán, zasadnutie zhromaždenia zvolá Okresný úrad pozemkový a lesný odbor. Takto zvolaného zasadnutia zhromaždenia sa zúčastní zamestnanec miestneho príslušného Okresného úradu pozemkového a lesného odboru, ktorý ho bude viesť až do zvolenia predsedu zhromaždenia.

4. Do pôsobnosti zhromaždenia patrí:
a) schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny,
b) schvaľovať stanovy a ich zmeny,
c) voliť a odvolávať členov volených orgánov spoločenstva,
d) rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2,
e) rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti
a nakladaní s majetkom spoločenstva,
f) schvaľovať ročnú účtovnú uzávierku,
g) rozhodovať o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty,
h) rozhodovať o vstup a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti
alebo do družstva,
i) rozhodovať o zrušení spoločenstva,
j) rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je
zverené iným orgánom spoločenstva.

5. Zhromaždenie rozhoduje podľa ods. 4 písm. a), b), d), e), h), a i), tejto zmluvy nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva; v ostatných prípadoch zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond. Prehlasovaní členovia majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.

6. Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolávanie čiastkovej sa primerane vzťahuje ods. 1 tohto článku.

7. Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení aspoň dvakrát počas šiestich mesiacov nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa ods. 2. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva. Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa ods. 4 písm. a), b), c), d), e), h) a i).

Čl. VI
Výbor

1. Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva.

2. Za výbor koná navonok predseda alebo podpredseda a v prípade potreby poverený člen výboru. Predseda organizuje, riadi bežnú činnosť spoločenstva. V prípade neprítomnosti predsedu spoločenstva ho zastupuje podpredseda alebo písomne poverený člen výboru.

3. V mene spoločenstva koná predseda spoločenstva samostatne. Pri predpísanej forme na právny úkon je potrebný podpis predsedu a podpredsedu, resp. člena výboru.

4. Výbor spoločenstva:
a/ má deväť členov, ktorých volí a odvoláva zhromaždenie. Počet členov nesmie klesnúť pod sedem členov plného počtu. Ak počet členov výboru klesne, výbor kooptuje bez zbytočného odkladu členov výboru do plného počtu.
b/ riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje zákon, zmluva o spoločenstve alebo stanovy alebo o ktorých tak rozhodne  zhromaždenie
c/ zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu
d/ predkladá zhromaždeniu správu o hospodárení spolu s ročnou závierkou
a s návrhom na spôsob rozdelenia zisku, prípadne o spôsobe úhrady straty
e/ rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva
f/ zvoláva zhromaždenie oznámením a pozvánkou
g/ schvaľuje uzatváranie zmlúv o nájme pozemkov v mene spoluvlastníkov na dobu do 5 rokov
h/ schvaľuje, rozdeľuje dotácie a dary v prospech žiadateľov
i/ v neodkladných prípadoch môže výbor, hlavne za účelom predchádzania vzniku škôd a strát na majetku vykonať opatrenia inak spadajúce do pôsobnosti zhromaždenia

5. Výbor je uznášania schopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru.
Uznesenie výboru je právoplatné ak ho schváli nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

6. Výbor je povinný informovať Okresný úrad pozemkový a lesný odbor o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní od jeho konania.

Čl. VII
Dozorná rada

1. Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov.
Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.

2. Dozorná rada má päť členov. Počet členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi spoločenstva, musí byť menší ako počet členov dozornej rady, ktorí sú členmi spoločenstva. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výboru. Počet členov nesmie klesnúť pod troch členov plného počtu. Ak počet členov klesne, dozorná rada kooptuje bez zbytočného odkladu členov do plného počtu.

3. Na čele dozornej rady stojí predseda, ktorý organizuje a riadi rokovanie. Predsedu dozornej rady volia členovia na svojom prvom rokovaní po voľbách. Predseda dozornej rady sa zúčastňuje rokovaní výboru spoločenstva.

4. Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve alebo stanov; dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru podľa článku V. ods.1 tejto zmluvy.

5. Dozorná rada rieši spory medzi členmi spoločenstva, ktoré sa týkajú ich práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve.

6. Dozorná rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov dozornej rady. Stanovisko dozornej rady je platné, ak ho schváli nadpolovičná väčšina prítomných členov dozornej rady. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

Čl. VIII
Členstvo v spoločenstve, práva a povinnosti členov spoločenstva

1. Členmi spoločenstva podľa tejto zmluvy sú všetci vlastníci spoločnej nehnuteľnosti.
Členstvo v spoločenstve vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Pri zmene vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2000 m2. Nadobúdateľ podielu je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve. Členovia spoločenstva
a SPF sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku.

2. Slovenský pozemkový fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods.1 a 2 zákona, len ak zhromaždenie rozhoduje o:
- schválení zmluvy o spoločenstve a jej zmeny,
- schvaľuje stanovy a ich zmeny,
- rozhoduje o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods.2,
- rozhoduje o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
- rozhoduje o zrušení spoločenstva

3. Spoločenstvo vedie zoznam svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje:
a) u fyzických osôb: meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia
b) u právnickej osoby: názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby
Zapisuje sa aj pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, dátum a právny dôvod vzniku členstva v spoločenstve, dátum zápisu do zoznamu ako aj všetky zmeny evidovaných skutočností, vrátane zmien v členstve spoločenstva.

4. Člen má právo voliť a byť volený do orgánov spoločenstva, má právo nahliadnuť do zoznamu členov spoločenstva a žiadať výpisy svojho zápisu zo zoznamu.

5. Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti. Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký mu patrí podľa veľkosti vlastnených podielov spoločnej nehnuteľnosti. Podkladom na určenie veľkosti podielu člena je list vlastníctva – LV 577, na ktorom má zapísanú výšku vlastneného podielu. Pri uplatňovaní práv a povinností sa zapísaný podiel zaokruhľuje na pol podielu smerom nahor ( pol podielu = 7560, jeden podiel = 15120, 1,5 podielu = 22680; 2 podiely = 30240; 2,5 podielu = 37800; 3 podiely = 45360, 3,5 podielu = 52920 až do výšky 10,5 podielov = 157269, ktoré Pozemkové spoločenstvo Krivá eviduje ako najväčší podiel člena . Podľa uvedeného postupu v tomto bode sa bude postupovať do ukončenia pozemkových úprav v katastrálnom území Krivá.

6. Miera práv a povinnosti člena spoločenstva závisí od veľkosti jeho spoluvlastníckeho podielu, ktorý je vyjadrený veľkosťou jeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti. Táto bude platná do ukončenia pozemkových úprav v katastrálnom území Krivá. Po ukončení pozemkových úprav bude člen spoločenstva uplatňovať svoje práva a povinnosti podľa prislúchajúcej výmery spoločnej nehnuteľnosti.

7. Člen spoločenstva je povinný:
 vykonávať činnosť na dosiahnutie cieľov spoločenstva a zdržiavať sa konania ktoré by tomuto cieľu odporovalo
 ochraňovať majetok spoločenstva, poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii požiaru a na odstraňovanie následkov živelnej pohromy na požiadanie výboru

8.. Ak tretia osoba tvrdí, že je spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti a toto právo nemôže hodnoverne preukázať príslušnou listinou alebo iným spôsobom, spoločenstvo odkáže túto tretiu osobu na konanie pred príslušným súdom.

9. Spoločenstvo je povinné do 31. marca zaslať Okresnému úradu pozemkový a lesný odbor zoznam členov spoločenstva aktualizovaný k 31. decembru predchádzajúceho roka.

Čl. IX
Majetok a hospodárenie spoločenstva

1. Majetok spoločenstva tvorí súhrn majetkových hodnôt, ktoré spoločenstvo vlastní a ktoré je určené na plnenie úloh spoločenstva, slúžia mu a vznikli v súvislosti s užívaním a hospodárením spoločnej nehnuteľnosti

2. Základným majetkom spoločenstva je spoločný majetok – lesné pozemky, trvalé trávne porasty, orná pôda, ostatné plochy a zastavané plochy a nádvoria členov spoločenstva.
Tvoria ho poľnohospodárske a lesné pozemky, vrátane lesného porastu, trvalých trávnych porastov, ornej pôdy, ostatných plôch a zastavaných území a nádvorí v k.ú. Krivá, ktoré sú
zapísané na LV LV 577, LV 1599, LV 1600,LV 543, LV 575, LV 699, LV 714, LV 730, LV 735, LV 790, LV 791, LV 924, LV 932, LV 933, LV 1258, LV 1585, LV 1613, LV 1896, LV 1901, LV 1902, LV 1906, LV 1907, LV 2324, LV 2561 vedených na Správe katastra Dolný Kubín.

Celková výmera pozemkového spoločenstva je: 5 063 787 m2
z toho:
 Lesné pozemky: 4 062 253 m2
 Trvalé trávne porasty: 799 598 m2
 Ostatné plochy: 170 958 m2
 Orná pôda: 28 144 m2
 Zastavaná plochy: 2 834 m2

3. Spoločenstvo na účely podnikania na spoločnej nehnuteľnosti ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nim
• vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu poľnohospodárskych produktov,
• hospodári v lesoch a na vodných plochách

4. Spoločenstvo vykonáva činnosti podľa odseku 1 v súlade s osobitnými predpismi v zmysle
§ 19 ods.2 zákona.

5. Spoločenstvo vykonáva aj inú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov v súlade
s § 19 ods.3 zákona :
• piliarska výroba
• výroba drevených obalov
• výroba iného tovaru a iných výrobkov z dreva
• povozníctvo, zbližovanie drevnej hmoty
• neremeselná výroba nábytku
• prípravné stavebné práce, demolácia a zemné práce
• sprostredkovanie obchodu
• obchodná činnosť v rámci voľných živností

6. Podielové spoluvlastníctvo k základnému nehnuteľnému majetku je nedeliteľné. Nemožno ho zrušiť ani vysporiadať podľa osobitných predpisov, takže ani vyčlenenie podielov na samostatné hospodárenie nie je prípustné. Iný majetok spoločenstva je v podielovom spoluvlastníctve člena spoločenstva v pomere podľa ich podielov.

7. Spoločenstvo hospodári so spoločnými nehnuteľnosťami svojich členov a vykonáva obstarávanie spoločných vecí vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k nim. Hospodári z prostriedkov získaných z lesnej prvovýrobnej činnosti, príjmov z piliarskej výroby, dotácií, z príjmov za prenájom pozemkov, prostriedkov poskytnutých zo zdrojov Európskej únie a iných zahraničných a domácich zdrojov, náhrad za obmedzenie bežného hospodárenia iného majetku patriacemu spoločenstvu. Výnosy získané z majetku spoločenstva sú majetkom spoločenstva. Na základe rozhodnutia zhromaždenia môžu byť
výnosy z majetku spoločenstva rozdelené medzi členov spoločenstva a to v pomere zodpovedajúcom veľkosti ich spoluvlastníckych podielov na spoločnej nehnuteľnosti. Pre účely prípadného rozdelenia majetku spoločenstva medzi členov spoločenstva platí, že každý člen ho nadobudne v pomere zodpovedajúcom veľkosti jeho spoluvlastníckeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti. Podiel člena spoločenstva na zisku, strate spoločenstva
a na majetku určenom  na rozdelenie medzi členov sa určí podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu člena na spoločnej nehnuteľnosti. Za záväzky a povinnosti spoločenstva, ako právnickej osoby, ktoré vzniknú v súvislosti s hospodárením a nakladaním spoločenstva s majetkom spoločenstva ručí spoločenstvo svojím majetkom.

8. Pozemkové spoločenstvo je povinné pri svojej činnosti čo najúčinnejšie chrániť životné prostredie, vodné zdroje, kultúrne pamiatky a vyvarovať sa takým činnostiam, ktoré by vyvolávali škodlivé účinky na ne pôsobiace.

9. Spoločenstvo môže na základe všeobecne záväzných právnych predpisov odpredať časť svojho majetku fyzickým a právnickým osobám, prípadne ho ponechať v dočasnom užívaní.
O takýchto úkonoch rozhoduje zhromaždenie 2/3-tinovou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva a prednostne sa uspokojujú návrhy a požiadavky členov spoločenstva.

Čl. X
Fond

1. Fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu

2. Fond nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti
• nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo nie je evidované v katastri nehnuteľností
• ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané

3. Fond vykonáva práva člena spoločenstva, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa Čl. V. ods. 4 písm. a), b), d), h), a i) tejto zmluvy.

4. Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú k podielom spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje podľa ods. 1 predkupné právo. Ak žiaden z vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti neprejaví v určenej lehote záujem o kúpu podielov spoločnej nehnuteľnosti, fond môže vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž za rovnakých podmienok.

Čl. XI
Zrušenie, premena a zánik spoločenstva
1. Spoločenstvo sa zrušuje.:
a) nadobudnutím vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností jediným (výlučným) vlastníkom
b) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva, inak dňom keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
c) vyhlásením konkurzu
d) rozhodnutím zhromaždenia

Čl. XII
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia zhromaždením spoločenstva.

2. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona o pozemkových spoločenstvách a inými všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

3. Spoločenstvo vydá stanovy, ktoré podrobnejšie upravia najmä práva a povinnosti členov spoločenstva, vnútornú organizáciu spoločenstva, pôsobnosť jeho orgánov, spôsob zvolávania a organizáciu zasadnutia zhromaždenia, hlasovací poriadok zhromaždenia, zásady hospodárenia spoločenstva, ak tieto skutočnosti neupravuje zmluva.

4. Táto zmluva bola schválená zhromaždením spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, členov spoločenstva s názvom Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá, počtom hlasov 344,5 zo všetkých 411 hlasov, t.j 83,82 % všetkých hlasov, dňa 23.2.2014.

5. Táto zmluva nahrádza Zmluvu o založení spoločenstva v zmysle § 11 a nasl. Zák.č. 181/1995 Z.z. zo dňa 12.12.1998.

6. Členovia spoločenstva vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti oboznámi, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah zmluvy nebol dohodnutý v tiesni ani za nevýhodných podmienok a že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju schválili.

7. Táto zmluva má 10 strán.

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
 Príloha č.1 – Prezenčná listina zo zhromaždenia dňa 23.2.2014
 Príloha č.2 – Zoznam členov spoločenstva

V Krivej dňa 21.1.2014

 

 

Doplnok č. l

k Zmluve o Pozemkovom spoločenstve podielov spoločnej nehnuteľnosti

(schválený zhromaždením členov Spoločenstva PSBU Krivá, konaným dňa 13.3.2016)

Úprava nastáva v Čl. III Spoločná nehnuteľnosť a následne v Čl. IX. Bod 2.

Po pozemkových úpravách ukončených k 30.6.2015 v k.ú. Krivá je spoločná nehnuteľnosť zapísaná na Okresnom úrade Dolný Kubín, katastrálny odbor zapísaná na týchto listoch vlastníctva: LV 577, LV 1599, LV 1600.

Ďalej na listoch vlastníctva LV 543, LV 575, LV 699, LV 714, LV 1258, LV 1585, LV 2583, LV 2681, LV 3142, LV 3143, LV 3308.

 

Čl. IX – Majetok a hospodárenie spoločenstva

Základným majetkom spoločenstva je spoločný majetok – lesné pozemky, trvalé trávne porasty, orná pôda, ostatné plochy a zastavané plochy a nádvoria členov spoločenstva. Tvoria ho poľnohospodárske a lesné pozemky, vrátane lesného porastu, TTP, ornej pôdy, ostatných plôch a zastavaných plôch a zastavaných území a nádvorí v k.ú. Krivá, ktoré sú zapísané na LV 577, LV 1599, LV 1600, LV 543, LV 575,

LV 699, LV 714, LV 1258, LV 1585, LV 2583, LV 2681, LV 3142, LV 3143,

LV 3308.

Celková výmera pozemkov je 5 051531,80 m2, t.j. 505,1532 ha. Z toho na fyzické osoby je vedené 4 169 821 m2 a právnickú osobu 881711 ,80 m2, t.j. 882 ha.

 

Čl. IX – Majetok a hospodárenie spoločenstva

Bod 10. – doplnok - Týka sa zmeny spôsobu vyplácania dosiahnutého zisku spoločenstva. V súlade s §9 ods. 13 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 32/2014 Z.z. sa bude hospodárenie na spoločnej nehnuteľnosti zabezpečovať formou nájomného vzťahu medzi vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti a Pozemkovým spoločenstvom.

           

                  Florián Chmelár                                                                  Jozef Chmelár, Ing.

             predseda PSBU Krivá                                                         podpredseda PSBU Krivá

 

 

Doplnok č. 2

( schválený zhromaždením členov Spoločenstva PSBU Krivá, konaným dňa 12.03.2017 )

Úprava nastáva v Čl. VIII. Členstvo v spoločenstve

   Práva a povinnosti členov spoločenstva bod 5. Pomer účasti člena spoločenstva na výkone   práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti. Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký mu patrí podľa veľkosti vlastnených podielov spoločnej nehnuteľnosti. To znamená: súčet v metroch štvorcových na spoločnom majetku – ( lesné pozemky, TTP, orná pôda, ostatné plochy a nádvoria ) delený 1000, vznikne počet hlasov, ktoré sa zaokrúhľujú matematicky:

            Od  0         -   499 m2      = 0 hlasov

                   500     -   1499 m2    = 1 hlas

                   1500   -   2499 m2    = 2 hlasy

                   2500   -   3499 m2    = 3 hlasy  

                                              .

                                              .

                                              .

                  100500 - 101499 m2     = 101 hlasov

  

 

                Florián Chmelár                                                                                       Ing. Jozef Chmelár

            predseda PSBU Krivá                                                                             podpredseda PSBU Krivá