Oznamy

Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá, PSČ 027 55 Krivá 60

IČO: 14223872                                                                                                                Tel: 043/5894804

DIČ: SK2020424835                                                                                                      E-mail: urbarkriva@orava.sk

 

 

 

P O Z V Á N K A

Vážený člen / vážená členka !

Výbor Pozemkového spoločenstva bývalí urbarialisti (ďalej len PSBU) obce Krivá,

Vás pozýva na zhromaždenie PSBU Krivá,

ktoré sa uskutoční dňa 18.02.2018 (nedeľa) o 14.30 hodine v kultúrnom dome Krivá

 

s týmto navrhovaným programom:

Program:

            1. Otvorenie a privítanie

            2. Schválenie programu zhromaždenia

            3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie; zapisovateľa a overovateľov zápisnice

            4. Vyhodnotenie uznesenie z roku 2017

            5. Správa predsedu spoločenstva o činnosti a hospodárenií za rok 2017 a plán hlavných

               úloh na rok 2018

            6. Správa dozornej rady

            7. Diskusia

            8. Správa mandátovej komisie

            9. Návrh a schválenie uznesenia z valného zhromaždenia

           10. Záver

                                                                                               Florián C h m e l á r 

                                                                                               Predseda PSBU Krivá

 

 

Účasť každého podielnika spoločenstva je nevyhnutná a potrebná.. Preto v prípade, ak sa valného zhromaždenia nemôžete osobne zúčastniť, prosíme aby ste za seba splnomocnili niektorého člena PSBU Krivá, ktorému dôverujete alebo inú osobu z Vašej rodiny. V tom prípade je potrebné doniesť podpísané splnomocnenie.

Splnomocnenie si môžete stiahnuť tu:

 

 

Ponuka reziva - krovy, dosky, laty, hranoly

Výroba a predaj stavebného a stolárskeho smrekového reziva ( hranoly, laty, dosky ). Výroba krovov podľa požiadavky. Predaj vlákniny, paliva a gátrových odrezkov.

Informácie o cenách sú na kontaktnej adrese.